ICT-1.jpg
InformationTechnology.jpg
Mobile-apps.jpg
ICT-1.jpg

About INSDA


ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานสากล

SCROLL DOWN

About INSDA


ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานสากล

INSDA หรือ
สมาคมเครือข่าย ไอซีที เพื่อพัฒนาสังคม

ความเป็นมาของสมาคม INSDA หรือ สมาคมเครือข่าย ไอซีที เพื่อพัฒนาสังคม ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2548 เพื่อพัฒนาระบบและส่งเสริมความก้าวหน้า ด้านวิชาการแลเทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างประโยชน์เพื่อสังคม ดำเนินการในรูปแบบสมาคม ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาใช้และเพื่อการรวมตัวของกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับประเทศในการที่จะร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สากล ในรูปแบบสมาคม INSDA

pic2.png

โครงการการพัฒนาต้นแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลางเพื่อการบริหารงบประมาณเพื่อพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด

กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่และนครนายก

โครงการการพัฒนาต้นแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลางเพื่อการบริหารงบประมาณเพื่อพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด

InformationTechnology.jpg

Our Services


Our Services


สมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม หรือ INSDA ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน การปฏิบัติงานและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมถึงเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ และรักษาสถานภาพของงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศ 

ดูผลงานทั้งหมด


Mobile-apps.jpg

Testimonial


Testimonial