นโยบายรัฐบาลส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงด้านความสัมพันธ์ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ ธุรกิจการค้า การไหลเวียนของทรัพยากรซึ่งมีขอบเขตกว้างมากขึ้น

ระบบราชการในหน่วยงานทุกระดับจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้เป็นระบบราชการที่ทรงประสิทธิภาพ รวดเร็ว แม่นยำ โปร่งใส สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการของสังคมโลก ภูมิภาคและประชาชน ภาคเอกชน ตลอดจนหน่วยงานของรัฐ ในลักษณะที่ประหยัดและคาดหวังประสิทธิผลได้

ในการนี้นอกจากความจำเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์แล้ว ระบบบริหารภาครัฐในลักษณะ e-Government และ e-Service ซึ่งเป็นระบบที่เอื้อให้เกิดประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน ลดขั้นตอน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และความต้องการของประชาชน ตลอดจนความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย

ณ วันนี้ การศึกษาวิจัย และพัฒนาจากกระบวนงานบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งได้ใช้เวลาร่วม 10 ปี รวบรวมกฎหมายและระเบียบต่างๆ สร้างสรรค์นวัตกรรมจนสำเร็จเป็นกระบวนงานบริหารจัดการภาครัฐ (Government Workflow Application) เพื่อเป็นเครื่องมือ (Tool) ให้กับการบริหารจัดการภาครัฐของไทย ที่สามารถสื่อสารเป็นภาษาเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งสามารถพัฒนาต่อยอดให้เชื่อมโยงกับภาคเอกชนได้ในบางลักษณะตามที่ต้องการ จึงน่าจะเป็น key success อย่างหนึ่งของการปฏิรูประบบราชการไทยให้รองรับกับการแข่งขันในประชาคมอาเซียนและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล ซึ่งสมควรนำผลงานการศึกษานี้ มาผลักดันเป็นเครื่องมือให้กับหน่วยงานต่างๆ นำไปใช้สนับสนุน และทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของตนเอง 

Comment