ราชบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์

มนุษย์เราอยู่กันเป็นสังคมใหญ่และจำเป็นต้องสื่อสารกันตลอดเวลา   ผู้บริหารต้องสื่อสารให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบว่าจะต้องทำอะไร  ส่วนผู้ใต้บังคับบัญชาก็ต้องสื่อสารให้ผู้บริหารทราบว่าได้ทำอะไรสำเร็จหรือไม่สำเร็จอย่างไร   การสื่อสารดังกล่าวนี้ต้องมีมาตรฐานที่เรียกกันกว้าง ๆ ว่าใช้   “ภาษาเดียวกัน”  คำนี้ไม่ได้หมายความว่าใช้แต่ภาษาไทย (หรือภาษาอื่น ๆ) เท่านั้น  แต่หมายความว่าผู้ที่สื่อสารและผู้ที่ 
รับสารจะต้องเข้าใจคำที่ใช้ตรงกัน  นอกจากการใช้ “ภาษาเดียวกัน” แล้ว  ยังจะต้องมีมาตรฐานในการทำงานที่เป็นแบบเดียวกันด้วย   ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรู้ว่าจะต้องทำอะไรเมื่อใด  มาตรฐานส่วนนี้เรียกกันทั่ว ๆ ไปว่า  กระบวนการปฏิบัติงาน หรือ กระบวนการธุรกิจ (Business process)    การมีมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานนั้นเป็นความจำเป็นขั้นต้นของหน่วยงานก่อนที่จะผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ต่าง ๆ 

แนวคิดเรื่องกระบวนการปฏิบัติงานนี้มีมานานแล้ว  แต่หน่วยงานของรัฐยังไม่ค่อยคุ้นเคยและเข้าใจความสำคัญมากนัก   ผมรู้สึกยินดีที่คณะของคุณเกียรติศักดิ์.....และ คุณกฤษณา ได้ร่วมกันพัฒนาเค้าโครงของกระบวนการปฏิบัติงานภาครัฐขึ้นตามที่ปรากฏในเล่มนี้   ผมหวังว่าผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐจะได้รับประโยชน์จากเค้าโครงกระบวนการเหล่านี้โดยนำเค้าโครงเหล่านี้ไปพัฒนาเป็นกระบวนการปฏิบัติงานของตนบ้าง    เมื่อใดที่ท่านทำสำเร็จ และนำไปใช้อย่างจริงจังแล้ว   การปฏิบัติงานของท่านก็จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง

Comment