มูลนิธิสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และสมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม หรือ INSDA ได้จัดโครงการจัดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนัก รู้ถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง และการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตลอดจนเสนอแนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานภายใต้กฎข้อบังคับ ระเบียบของประเทศที่ค่อนข้างซับซ้อนให้ประสบความสำเร็จ

นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรมยังได้รับโอกาสในการเรียนรู้และก้าวตามทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศยุค Industry 4.0 ในรูปแบบของการพัฒนาสู่ Internet of Thing (IoT) และเทคโนโลยีภายใต้แนวคิด Green Digital Society ของระบบ Cloud Computingซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา รวมทั้งจากหน่วยงานกลางผู้รับผิดชอบกับนโยบายภาครัฐในด้านต่างๆ

Comment