"สมาคม INSDA กลไกสร้างสรรค์และถ่ายทอดระบบ NERS และ SCT แก่มวลมนุษยชาติ"

....INSDA ย่อมาจาก ICT Network for Social Development Association หรือ สมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม

   สมาคมเครือข่าย ไอ ซี ที เพื่อการพัฒนาสังคม(INSDA) ถูกจัดตั้งขึ้นโดย ดร.สุรชัย ศรีสารคาม ซึ่งเป็นผู้คิดริเริ่ม ออกแบบ พัฒนา และขับเคลื่อนระบบการทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ(NERS)ของประเทศไทย อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญของประเทศในการพัฒนาประเทศสู่สังคมดิจิตอล(GDS)ซึ่งจะมีผลให้เกิดการพัฒนาสังคมทั้งภาครัฐและเอกชนแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นและสร้างสรรสังคมอุดมปัญญาเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่ง ดร.สุรชัย ศรีสารคาม ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทางความคิดนี้และมีผลงานปรากฏในดุษฎีนิพนธ์เรื่อง "การบริหารรัฐกิจยุคใหม่:ศึกษาการพัฒนาระบบการทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย"

INSDA ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2545 โดยรวบรวมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาNERSตลอดจนผู้ที่ทำงานและบริษัททางด้าน ICT มาเป็นสมาคมซึ่งเป็นองค์กรนิติบุคลในลักษณะ Social Enterprise โดยมีวัตถุและนโยบายหลัก6ประการต่อไปนี้
   1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบICTเพื่อการพัฒนาสังคมและนำไปสู่สันติสุขของมวลมนุษยชาติ
   2. ส่งเสริมการพัฒนาและขยายผลระบบNERSให้มีความสมบูรณ์และใช้ประโยชน์ในวงกว้างของสังคมไทย
   3. ส่งเสริมและพัฒนา ระบบการทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ(NERS)ก้าวสู่ วิทยาการบริหารจัดการประเทศอย่างชาญฉลาด(SCT) เพื่อสร้างสรรค์ประเทศเป็น ประเทศที่เติบโตอย่างยั่งยืน(SGC)ด้วยยุทธศาสตร์CI-SEEMสู่เป้าหมายสังคมดิจิตอลสีเขียว(GDS)
    4. ส่งเสริมและร่วมมือกันเพื่อเผยแพร่และขยายผลไปสู่ประเทศต่างๆโดยมุ่งหวังที่จะให้เกิดสันติภาพ และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมทั้งสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา ในหมู่ประชาคมโลกตลอดจนมวลมนุษยชาติในที่สุด
    5. ส่งเสริมการจัดทำการวิจัยและสัมนาด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับ ICT
    6. สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอินสดาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างสรรสังคมอุดมปัญญา

INSDA เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบ NERS และ SCT ร่วมกับอีก8องค์กรดังต่อไปนี้
     1.รัฐบาลไทย โดยสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
     2.ภาคเอกชนไทยที่ทำธุรกิจทางด้าน ICT
     3.รัฐบาลต่างประเทศ
     4.ภาคเอกชนต่างประเทศที่ทำธุรกิจด้าน ICT
     5.UNITED NATION (UN)
     6.ASEAN DEVELOPMENT BANK (ADB)
     7.WORLD BANK (WB)
     8.Social Enterprise (SE)อื่นๆ ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาให้แก่มวลมนุษยชาติ

ปัจจุบันINSDAมีที่ทำการตั้งอยู่ที่ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่อยู่ 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150. หมายเลขโทรศัพท์ 081-868-4656 WEBSITE www.insda-org.com

.......ปัจจุบัน ได้เป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลกัมพูชา เพื่อให้ความช่วยเหลือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบ NERS และก้าวสู่ระบบ SCT ต่อไปในที่สุด
        ทั้งนี้จะมุ่งเน้นในกลุ่มประเทศ AEC เป็นลำดับแรก และก้าวสู่ทุกประเทศใน UN ต่อไป......

"INSDA สร้างสรรค์เศรษฐกิจโลก คู่ขนานไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอุดมปัญญาให้แก่มวลมนุษยชาติ"..

Comment