สำหรับ คลัง 4.0 ในแพลตฟอร์ม  “GovConnect ภายใต้แบรนด์ G-Connect เป็น Software การบริหารจัดการภาครัฐที่สนับสนุนการดำเนินงานในมิติต่างๆ ได้แก่ มิติการเงิน การคลัง และการบริหารบุคลากร เชื่อมต่อประสานการทำงานกันแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกอบด้วยระบบการทำงาน 3 ส่วน คือ

  1. MOF PRIVATE CLOUDเป็นระบบ Cloud ผ่านเครือข่าย Internet ด้วยเทคโนโลยี Cloud Computing ที่มีศักยภาพสูง เพื่อรองรับการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเป็นต้นแบบ Government ERP ที่มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูล สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในการบริหารจัดการประเทศในแต่ละมิติให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
  2. e-Vendorเป็นระบบเชื่อมโยงการทำธุรกรรมระหว่างภาครัฐกับเอกชน ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ รองรับด้วยระบบ e-Vendor ทำหน้าที่เป็นระบบ Portal สำหรับภาคธุรกิจเอกชนในการเชื่อมต่อกับระบบ MOF PRIVATE CLOUD ช่วยลดขั้นตอนและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการในการทำธุรกรรมกับภาครัฐ  พร้อมการจัดทำและนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีบริการเรื่องภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receive) ครอบคลุมถึงการนำส่งรายงานทางการเงินและการนำส่งภาษีผ่านระบบการชำระเงินผ่านระบบ e-Payment
  3. e-PAYMENTเป็นระบบเชื่อมโยงการชำระเงินระหว่างภาครัฐกับเอกชน ครอบคลุมถึงการจ่ายเงินสวัสดิการต่างๆ ทั้งบุคลากรในภาครัฐและประชาชน เชื่อมต่อกับระบบMOF PRIVATE CLOUD จึงช่วยลดขั้นตอน ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อรองรับกับระบบ e-Payment ภาครัฐ

Comment