สมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม (INSDA) ร่วมเดินหน้าเต็มตัวสู่ “Thailand 4.0” 
ด้วยการสนับสนุนของ 
กระทรวงการคลัง, 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน), 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สร้างสรรค์

1. โครงการอบรมหลักสูตร “บริหารจัดการภาครัฐ ยุค 4.O” ผ่านนวัตกรรมการบริการทางการเงินภาครัฐ คลัง 4.O ( เพื่อเตรียมความพร้อมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของระบบราชการ และรัฐวิสาหกิจ )

o อบรม ณ โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพ 15-17 พฤษภาคม 2560
o ศึกษาดูงาน ณ จ.เชียงราย ( มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ ด่านกรมศุลกากร แม่สาย ) 18-20 พฤษภาคม 2560

2. โครงการอบรมหลักสูตร “นวัตกรรมการบริหารจัดการประเทศ เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน บนเวทีโลก” ( e-Government & e-Service : Beyond Thailand 4.O )

o อบรม ณ โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพ 22-26 พฤษภาคม 2560
 o ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น 29 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2560

เพื่อเตรียมพร้อมในการใช้งานระบบและปรับกระบวนทัศน์ประยุกต์ใช้ขับเคลื่อนองค์กรท่านสู่ THAILAND 4.O

พร้อมเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในการบริหารงานภาครัฐและประเทศชาติต่อไป

โดยมีเนื้อหามุ่งเน้นให้ ผู้บริหารและผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในระบบที่ถูกต้องและตรงกัน ภายใต้กฎข้อบังคับระเบียบของระบบราชการ ที่ค่อนข้างซับซ้อน ให้เข้าใจง่ายในระบบได้อย่างดียิ่ง เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ผู้เข้าอบรมทั้ง 2 หลักสูตรกว่า 80 ท่านได้รับการเรียนรู้กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศใน ยุค Industry 4.O รูปแบบของการพัฒนาสู่ Internet of Thing (IoT), e-Tax Invoice, e-Receipt, e-Payment, ระบบ PAYMENT GATEWAY, ระบบ MOF PRIVATE CLOUD, ระบบ Cloud Computing ซึ่งเป็นแนวคิดจากการพัฒนาสู่ Green Digital Society จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา รวมทั้ง วิทยากรจากหน่วยงานกลาง ผู้รับผิดชอบกับนโยบายภาครัฐในด้านต่างๆของประเทศ

Comment