"G Connect สู่ โรงพยาบาลราชวิถี 4.0"

โรงพยาบาลราชวิถีได้เข้าร่วมเครือข่าย INSDA ในการอบรม “คลัง 4.0” โดย 
○ คุณนิยม  ประสงค์สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เป็นผู้แทนเข้าร่วม 

ทั้งนี้ ได้ทำการต่อยอดเข้าชมกรณีศึกษา “คลัง 4.0” 
ณ กระทรวงการคลัง เพื่อนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้พัฒนาโรงพยาบาลราชวิถีเพื่อยกระดับการให้บริการ

โดยมี
○ คุณจักรกฤศฏิ์  พาราพันธกุล, 
รองปลัดกระทรวงการคลัง 
ให้การต้อนรับ
พร้อมด้วย
○ คุณสมวรรณ จันทร์ใหญ่,
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 
รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสารนิเทศการคลัง
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ครั้งนี้
○ อาจารย์กฤษณา  ประกอบชีพ, 
ที่ปรึกษาระบบ “คลัง 4.0” กระทรวงการคลัง 
ให้รายละเอียดและพาชม WAR Room 4.0
รวมถึงการสาธิตการใช้งาน

และกล่าวสรุปโดย
○ อาจารย์เกียรติศักดิ์  กิตติธัญวงศ์, 
เลขาธิการสมาคม INSDA 

เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามนโยบาย THAILAND 4.0

Comment