“ผู้นำ 4.0” ขับเคลื่อน Thailand 4.0

28 สิงหาคม – 8 กันยายน 2560: สมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม หรือ INSDA ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก

·        คุณรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์

ที่ปรึกษา ฯพณฯนายกรัฐมนตรี

และอดีตปลัดกระทรวงการคลัง

มอบวุฒิหลักสูตรที่สร้างสรรค์

พร้อมการเปิดการอบรมโดย

·        คุณจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

รองปลัดกระทรวงการคลัง

พร้อมวิทยากรที่เป็นระดับผู้บริหารระดับประเทศ

นำผู้บริหารระดับสูงกว่า 20 ท่าน เข้าร่วมหลักสูตร “ผู้นำ 4.O: นวัตกรรมการบริหารจัดการประเทศ เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลกBelieve Thailand 4.O” ร่วมสร้างเครือข่ายเพื่อบูรณาการข้อมูลระหว่างองค์กร และสร้างวัฒนธรรมตามแนวคิด Drive to Thailand 4.0 อย่างต่อเนื่อง เดินหน้าพัฒนาองค์กร ภาครัฐ รัฐสาหกิจ การธนาคาร ภาคการศึกษา

นำกรณีศึกษารูปธรรมอย่าง “คลัง 4.0” มาเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อน รวมถึงการนำเปิดวิสัยทัศน์ ณ ประเทศญี่ปุ่น ที่ได้รับการยอมรับต้นแบบ SMART CITY นำองค์ความรู้กลับมาเดินหน้า “ผู้นำ 4.0” จากองค์กรสำคัญอาทิ
๐ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
๐ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กระทรวงการคลั
๐ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กระทรวงศึกษาธิการ
๐ สำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๐ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๐ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กระทรวงพลังงาน
๐ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๐ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
๐ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
๐ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
กระทรวงสาธารณสุข

มุ่งสู่ Thailand 4.0

Comment