รายละเอียดหลักสูตร

สมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม หรือ INSDA เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้จัดโครงการหลักสูตร ขับเคลื่อนองค์กรรัฐสู่ยุค Thailand 4.0  Gov-Connect Robotic Scenario เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนัก รู้ถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง และการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการให้กับ ผู้บริหารยุคใหม่

นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรมยังได้รับโอกาสในการเรียนรู้และก้าวตามทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศยุค Industry 4.0 ในรูปแบบของการพัฒนาสู่ Internet of Thing (IoT) และเทคโนโลยี Fintech ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา 

30762675_10211866255599478_6513175332944609280_n.jpg

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ฝ่ายฝึกอบรมสมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม

86/1 อาคารไทยวีรวัฒน์ ชั้นที่9 ห้อง 9E ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง

เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

โทร :  :  061-480-9122  LIND : insda-academy
E-mail : INSDA.org@gmail.com