สมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคมจับมือร่วมกับมูลนิธิสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาแห่งราชบัณฑิตยสภาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาระบบบุคลากรและการบริหารจัดการภาครัฐ-เอกชนแบบบูรณาการ ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2558 และคาดว่าจะสามารถเริ่มจัดหลักสูตรฝึกอบรม ได้ในต้น 2559 


Comment