เมื่อวันที 26 มกราคมที่ผ่านมา สมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม (INSDA) และ Asian Development Bank (ADB) ได้ประชุมร่วมกันเพื่อหารือ ในหัวข้อ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ(NERS)ก้าวสู่ วิทยาการบริหารจัดการประเทศอย่างชาญฉลาด(SCT) เพื่อสร้างสรรประเทศเป็น ประเทศที่เติบโตอย่างยั่งยืน(SGC)ด้วยยุทธศาสตร์CI-SEEMสู่เป้าหมายสังคมดิจิตอลสีเขียว(GDS)
  โดยทั้งสองจะร่วมมือกันเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และขยายผลไปสู่ประเทศต่างๆโดยมุ่งหวังที่จะให้เกิดสันติภาพ และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมทั้งสร้างสรรสังคมอุดมปัญญา ในหมู่ประชาคมโลกตลอดจนมวลมนุษยชาติในที่สุด

Comment