เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 สมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม ได้ดำเนินการ Set-up ระบบห้องสมุดออนไลน์ พร้อมทั้งส่งมอบหนังสือ E-book และจัดอบรมการใช้ระบบห้องสมุดออนไลน์ ภายใต้โครงการ Cyber Education Center ให้กับโรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) โดยได้รับการต้อนรับและความร่วมมือเป็นอย่างดี จากผู้อำนวยการและคณาจารย์ของทางโรงเรียน

Comment