โครงการพัฒนาภาคการศึกษาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

สมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างโอกาสให้กับเด็กเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งความรู้ โดยดำเนินโครงการในรูปแบบ CSR เพื่อสร้างสำนึกในการตอบแทนสังคมให้กับบุคลากรของบริษัทฯ

ทั้งนี้ทางสมาคมฯขออนุญาตเป็นสื่อกลางในการร่วมปันน้ำใจจากทุกภาคส่วน ปลูกฝังค่านิยมความมีน้ำใจ ความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันของคนในสังคม

 

ท่านคือผู้สร้างโอกาส ร้างสังคมแห่งการเรียนรู้..

ผ่านการพัฒนาห้องสมุดดิจิตอลออนไลน์

 

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติมกรุณาคลิก

Comment