นายชัยยุทธ สันทนานุการ ที่ปรึกษาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมกับ นายเกียรติศักดิ์ กิตติธัญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคพิส จำกัด ลงนามในสัญญาความร่วมมือ ในการให้บริการ Cloud PPB (Planning Performance Budgeting) หรือ ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการ ณ ชั้น 30 อาคาร CAT Tower บางรัก เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558


     การให้บริการ Cloud PPB (Planning Performance Budgeting) หรือ ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการ ถือเป็นระบบงานที่ต่อยอดมาจากการศึกษา วิจัยและพัฒนากระบวนงานบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดมาตรฐานในระบบงานของภาครัฐ และครอบคลุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในทุกประเภท นอกจากนี้ยังเป็นไปตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการที่มุ่งเน้นการการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อเสริมและสร้างให้เกิดความทันสมัยในการบริหารงานของภาครัฐ และนำไปสู่การตอบสนองกับกิจกรรมที่ประชาชนขอรับบริการได้อย่างเต็มศักยภาพ


     นายเกียรติศักดิ์  เปิดเผยว่า ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการ หรือ Cloud PPB (Planning Performance Budgeting) นี้ จะช่วยให้หน่วยงานของรัฐผู้ใช้บริการ สามารถยกระดับขีดความสามารถในกระบวนการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระดับประเทศ เพื่อรองรับนโยบายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ เบื้องต้นได้สร้างต้นแบบระบบงานราชการไว้ 2 ส่วน คือต้นแบบกระบวนงานบริหารจัดการภาครัฐ (Government Business Process) และต้นแบบระบบงานบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการ (Government Enterprise Resource Planning) โดยในแต่ละส่วนจะมีรายละเอียดครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการวางแผน ที่สามารถกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนในแต่ละระดับ เช่น BSC/ KPIs กระบวนการดำเนินงาน อาทิ การจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมและบริหารจัดการทรัพย์สิน การเงิน การบัญชี ตลอดจนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล และในส่วนสุดท้ายจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการประเมินผล ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในระดับของผู้ดำเนินงาน และในระดับองค์กร ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานสามารถนำผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดไปสนับสนุน การวางแผนยุทธศาสตร์ในโอกาสต่อไป


    ทั้งนี้บริการดังกล่าว จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐที่ใช้บริการ ได้รับประโยชน์ในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง ผ่านการให้บริการ IRIS Cloud ซึ่งเป็นระบบ Cloud computing ของ CAT ซึ่งถือเป็นทางเลือกที่ช่วยประหยัดงบประมาณ กำลังคนในการดูแลระบบเป็นอย่างมาก นอกจากนี้การสร้างมาตรฐานการจัดการภาครัฐด้วย Government Workflow Application จะทำให้ระบบราชการไทยมีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชน สามารถได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นด้วย

Comment