สมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อพัฒนาสังคม ( INSDA ) ร่วมกับ จังหวัดชลบุรี จัดโครงการอบรมหลักสูตรพิเศษ "โครงการอบรมหลักสูตรพิเศษ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (Believe Thailand 2015) สำหรับองค์กรส่วนท้องถิ่น" เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมชลอินเตอร์ อ.เมือง จ.ชลบุรี  โดยมีนายพงษ์ศักดิ์  ปรีชาวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม 

เพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการองค์การของรัฐ สมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อพัฒนาสังคม( INSDA ) จึงคิดค้นและพัฒนา “PPB SMART BOX” เครื่องมือที่ใช้บริหารจัดการข้อมูลในโครงการต่างๆ และเชื่อมโยงกับโครงสร้างองค์กร และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน รองรับการบริหารจัดการด้านงบประมาณ และการควบคุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ จากทุกแหล่งเงิน 

ทั้งนี้ได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมอบรมจาก 99 หน่วยงานท้องถิ่น จ.ชลบุรี มากกว่า 300 ท่านเข้ารับการอบรมในครั้งนี้

Comment