เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2557 สมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อพัฒนาสังคม (INSDA) นำโดยนายเกียรติศักดิ์  กิตติธัญวงศ์เลขาธิการ INSDA ในฐานะผู้ประสานงานนำ Miss Maria RH Takeuch ผู้แทนจาก Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น  เข้าพบผู้แทนจากกรมการพลังงานทหาร (Defence Industry and Energy Centre) เพื่อประชุมหารือร่วมกัน และนำเสนอเรื่องการขยายผลเทคโนโลยีในการพัฒนาพลังงานทดแทน (Smart Energy) ซึ่งเป็นผลทางวิจัยจาก  Nagoya University  ประกอบด้วยเทคโนโลยีการนำขยะมาพัฒนาเป็นพลังงาน การนำขยะอาหารมาเข้าสู่กระบวนการทางเคมีเปลี่ยนเป็นแก๊สไบโอมีเทนซึ่งในส่วนของการพัฒนา ซึ่งได้มีการติดตั้งอุปกรณ์และเดินเครื่อง ตลอดจนพัฒนาจนได้ผลสำเร็จเป็นแก๊สไบโอมีเทนมีความบริสุทธิถึง 98% สามารถใช้กับการหุงต้มและเป็นพลังงานสำหรับรถยนต์ โดยเครื่องต้นแบบดังกล่าวได้ติดตั้งอยู่ที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ วิทยาเขต องครักษ์  จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ทางกรมการพลังงานทหารจะได้นำความสำเร็จดังกล่าวขยายเป็นโครงการเพื่อร่วมพัฒนาเป็นพลังงานทดแทนสำหรับประเทศไทยต่อไป

Comment