เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ที่ทำการสมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อพัฒนาสังคม (INSDA) จังหวัดนครนายก นายเกียรติศักดิ์  กิตติธัญวงศ์เลขาธิการ INSDA ในฐานะประธานที่ประชุม ได้แถลงผลการประชุมคณะกรรมการ ว่า คณะกรรมการมีมติเห็นชอบแต่งตั้งที่ปรึกษาสมาคมโดยเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

1. นายชัยสิทธิ    ภูวภิรมณ์ขวัญ    อดีตเลขาธิการสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า และ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2. นายสำราญ ฉัตรโท รองกรรมการผู้จัดการโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3

3. นายเกษม    นาชัยเวียง     อดีตรองประธานกฤษฎีกา  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา

4. นายอาวุธ    วรรณวงศ์    อดีตรองเลขาธิการ ก.พ.ร. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาบริษัท ทรีสคอปเปอร์เรชั่น

5. ดร.สมโภชน์    นพคุณ        อดีตรองเลขาธิการ ก.พ. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา ก.พ.

6. ดร.มนู    อรดีดลเชษฐ์    อดีตผู้อำนวยการ SIPA กรรมการอำนวยการ มูลนิธิ C&C เพื่อการศึกษา

Comment