อดีตประธานฝ่ายเทคนิคมหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

ทุกวันนี้ ระบบซอฟต์แวร์ถูกออกแบบให้ทำงานเป็นสองลักษณะ ลักษณะแรกมีเจตนาให้ทำงานตามขั้นตอน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่วนลักษณะที่สอง มีเจตนาสร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้ และให้ผู้ใช้เกิดประสบการณ์ที่ดีและรู้สึกมีคุณค่า ระบบซอฟต์แวร์ทั้งสองประเภทมีวิธีออกแบบแตกต่างกัน ความยุ่งยากและความสลับซับซ้อนก็แตกต่างกันด้วย สำหรับซอฟต์แวร์ประเภทแรกนี้เน้นการทำงานให้เกิดคุณค่าจากการปฎิบัติงาน (Functional value) ด้วยขั้นตอนที่ไตร่ตรองและกำหนดกฎเกณฑ์ได้ล่วงหน้า (Deterministic) ในขณะที่ซอฟต์แวร์ประเภทหลังกำหนดกฎเกณฑ์ล่วงหน้าไม่ได้ เนื่องจากความพอใจของผู้ใช้งานนั้นคาดเดาไม่ได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละบริบทที่แตกต่างกัน(Emergent) โครงการระบบกระบวนงานงบประมาณชุดนี้ ถือว่าเป็นการออกแบบระบบซอฟต์แวร์แบบ Deterministic ซึ่งมีความสำคัญมาก

 

โครงการนี้ ถือว่ามีคุณค่ามาก เพราะเป็นโครงการที่ต้องวิจัยและออกแบบกระบวนงาน (Business processes) ที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ ถ้าทำเสร็จสมบูรณ์ จะกลายเป็นบรรทัดฐานการทำงานของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งมีผลให้การทำงานของทางราชการมีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ หลายประเทศถือกระบวนงานเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีคุณค่าและหวงแหน โดยเฉพาะในภาคธุรกิจ ความสามารถออกแบบกระบวนงานที่รัดกุม ลดขั้นตอน และทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ถือว่ามีความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถบรรลุผลที่ดีกว่า ด้วยค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ถูกกว่า

 

ผมมีโอกาสติดตามพัฒนาการโครงการนี้ตั้งแต่ยุคแรก ๆ กว่าสิบปีที่ผ่านมา และเห็นความก้าวหน้าเรื่อยมา รู้สึกยินดีที่ทีมงานชุดนี้ได้ทุ่มเท มีความมานะที่ต้องการเห็นประเทศไทยมีกระบวนงานเกี่ยวกับการปฎิบัติงานราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน บัดนี้ กระบวนงานชุดแรกเริ่มสามารถถูกนำออกสู่การปฎิบัติและพร้อมใช้งานจริง แสดงให้เห็นว่า แรงงานแรงใจที่ได้ทุ่มเทตลอดกว่าสิบปีที่ผ่านมา ไม่ได้สูญเปล่า และกำลังนำไปสู่การสร้างคุณค่าให้แก่ประเทศชาติตามความมุ่งหวัง 

 

ในโอกาสนี้ ผมขอแสดงความชื่นชม ที่ทีมงานได้มานะสร้างผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ผมเข้าใจว่า นี่เป็นเพียงก้าวแรกของอีกหลายก้าว โครงการเช่นว่านี้ ไม่มีวันสิ้นสุด เนื่องจากยังมีกระบวนงานที่เกี่ยวข้อง รอคอยการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อให้งานราชการในองค์รวม สามารถบูรณาการอย่างเป็นระบบ ในขณะที่เทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ และไอซีทีโดยรวม ยังไม่อยู่นิ่ง ยังมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ระบบซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง จึงต้องมีการปรับปรุงและแก้ไขให้ทันสมัยตามทันเทคโนโลยีด้วย ผมขอให้กำลังใจแก่ทีมงานที่จะนำโครงการไปสู่ความสำเร็จในก้าวต่อ ๆ ไป

Comment