“ผู้นำ 4.0” ขับเคลื่อน Thailand 4.0

Comment

“ผู้นำ 4.0” ขับเคลื่อน Thailand 4.0

“ผู้นำ 4.0” ขับเคลื่อน Thailand 4.0

28 สิงหาคม – 8 กันยายน 2560: สมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม หรือ INSDA ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก

·        คุณรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์

ที่ปรึกษา ฯพณฯนายกรัฐมนตรี

และอดีตปลัดกระทรวงการคลัง

มอบวุฒิหลักสูตรที่สร้างสรรค์

พร้อมการเปิดการอบรมโดย

·        คุณจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

รองปลัดกระทรวงการคลัง

พร้อมวิทยากรที่เป็นระดับผู้บริหารระดับประเทศ

นำผู้บริหารระดับสูงกว่า 20 ท่าน เข้าร่วมหลักสูตร “ผู้นำ 4.O: นวัตกรรมการบริหารจัดการประเทศ เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลกBelieve Thailand 4.O” ร่วมสร้างเครือข่ายเพื่อบูรณาการข้อมูลระหว่างองค์กร และสร้างวัฒนธรรมตามแนวคิด Drive to Thailand 4.0 อย่างต่อเนื่อง เดินหน้าพัฒนาองค์กร ภาครัฐ รัฐสาหกิจ การธนาคาร ภาคการศึกษา

นำกรณีศึกษารูปธรรมอย่าง “คลัง 4.0” มาเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อน รวมถึงการนำเปิดวิสัยทัศน์ ณ ประเทศญี่ปุ่น ที่ได้รับการยอมรับต้นแบบ SMART CITY นำองค์ความรู้กลับมาเดินหน้า “ผู้นำ 4.0” จากองค์กรสำคัญอาทิ
๐ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
๐ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กระทรวงการคลั
๐ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กระทรวงศึกษาธิการ
๐ สำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๐ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๐ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กระทรวงพลังงาน
๐ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๐ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
๐ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
๐ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
กระทรวงสาธารณสุข

มุ่งสู่ Thailand 4.0

Comment

G Connect สู่ โรงพยาบาลราชวิถี 4.0

Comment

G Connect สู่ โรงพยาบาลราชวิถี 4.0

"G Connect สู่ โรงพยาบาลราชวิถี 4.0"

โรงพยาบาลราชวิถีได้เข้าร่วมเครือข่าย INSDA ในการอบรม “คลัง 4.0” โดย 
○ คุณนิยม  ประสงค์สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เป็นผู้แทนเข้าร่วม 

ทั้งนี้ ได้ทำการต่อยอดเข้าชมกรณีศึกษา “คลัง 4.0” 
ณ กระทรวงการคลัง เพื่อนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้พัฒนาโรงพยาบาลราชวิถีเพื่อยกระดับการให้บริการ

โดยมี
○ คุณจักรกฤศฏิ์  พาราพันธกุล, 
รองปลัดกระทรวงการคลัง 
ให้การต้อนรับ
พร้อมด้วย
○ คุณสมวรรณ จันทร์ใหญ่,
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 
รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสารนิเทศการคลัง
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ครั้งนี้
○ อาจารย์กฤษณา  ประกอบชีพ, 
ที่ปรึกษาระบบ “คลัง 4.0” กระทรวงการคลัง 
ให้รายละเอียดและพาชม WAR Room 4.0
รวมถึงการสาธิตการใช้งาน

และกล่าวสรุปโดย
○ อาจารย์เกียรติศักดิ์  กิตติธัญวงศ์, 
เลขาธิการสมาคม INSDA 

เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามนโยบาย THAILAND 4.0

Comment

สมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม (INSDA) ร่วมเดินหน้าเต็มตัวสู่ “Thailand 4.0”

Comment

สมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม (INSDA) ร่วมเดินหน้าเต็มตัวสู่ “Thailand 4.0”

สมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม (INSDA) ร่วมเดินหน้าเต็มตัวสู่ “Thailand 4.0” 
ด้วยการสนับสนุนของ 
กระทรวงการคลัง, 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน), 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สร้างสรรค์

1. โครงการอบรมหลักสูตร “บริหารจัดการภาครัฐ ยุค 4.O” ผ่านนวัตกรรมการบริการทางการเงินภาครัฐ คลัง 4.O ( เพื่อเตรียมความพร้อมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของระบบราชการ และรัฐวิสาหกิจ )

o อบรม ณ โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพ 15-17 พฤษภาคม 2560
o ศึกษาดูงาน ณ จ.เชียงราย ( มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ ด่านกรมศุลกากร แม่สาย ) 18-20 พฤษภาคม 2560

2. โครงการอบรมหลักสูตร “นวัตกรรมการบริหารจัดการประเทศ เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน บนเวทีโลก” ( e-Government & e-Service : Beyond Thailand 4.O )

o อบรม ณ โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพ 22-26 พฤษภาคม 2560
 o ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น 29 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2560

เพื่อเตรียมพร้อมในการใช้งานระบบและปรับกระบวนทัศน์ประยุกต์ใช้ขับเคลื่อนองค์กรท่านสู่ THAILAND 4.O

พร้อมเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในการบริหารงานภาครัฐและประเทศชาติต่อไป

โดยมีเนื้อหามุ่งเน้นให้ ผู้บริหารและผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในระบบที่ถูกต้องและตรงกัน ภายใต้กฎข้อบังคับระเบียบของระบบราชการ ที่ค่อนข้างซับซ้อน ให้เข้าใจง่ายในระบบได้อย่างดียิ่ง เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ผู้เข้าอบรมทั้ง 2 หลักสูตรกว่า 80 ท่านได้รับการเรียนรู้กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศใน ยุค Industry 4.O รูปแบบของการพัฒนาสู่ Internet of Thing (IoT), e-Tax Invoice, e-Receipt, e-Payment, ระบบ PAYMENT GATEWAY, ระบบ MOF PRIVATE CLOUD, ระบบ Cloud Computing ซึ่งเป็นแนวคิดจากการพัฒนาสู่ Green Digital Society จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา รวมทั้ง วิทยากรจากหน่วยงานกลาง ผู้รับผิดชอบกับนโยบายภาครัฐในด้านต่างๆของประเทศ

Comment

คลัง 4.0 GovConnect แพลตฟอร์มต้นแบบ รองรับระบบ e-Payment ภาครัฐ ร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0

Comment

คลัง 4.0 GovConnect แพลตฟอร์มต้นแบบ รองรับระบบ e-Payment ภาครัฐ ร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0

สำหรับ คลัง 4.0 ในแพลตฟอร์ม  “GovConnect ภายใต้แบรนด์ G-Connect เป็น Software การบริหารจัดการภาครัฐที่สนับสนุนการดำเนินงานในมิติต่างๆ ได้แก่ มิติการเงิน การคลัง และการบริหารบุคลากร เชื่อมต่อประสานการทำงานกันแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกอบด้วยระบบการทำงาน 3 ส่วน คือ

  1. MOF PRIVATE CLOUDเป็นระบบ Cloud ผ่านเครือข่าย Internet ด้วยเทคโนโลยี Cloud Computing ที่มีศักยภาพสูง เพื่อรองรับการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเป็นต้นแบบ Government ERP ที่มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูล สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในการบริหารจัดการประเทศในแต่ละมิติให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
  2. e-Vendorเป็นระบบเชื่อมโยงการทำธุรกรรมระหว่างภาครัฐกับเอกชน ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ รองรับด้วยระบบ e-Vendor ทำหน้าที่เป็นระบบ Portal สำหรับภาคธุรกิจเอกชนในการเชื่อมต่อกับระบบ MOF PRIVATE CLOUD ช่วยลดขั้นตอนและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการในการทำธุรกรรมกับภาครัฐ  พร้อมการจัดทำและนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีบริการเรื่องภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receive) ครอบคลุมถึงการนำส่งรายงานทางการเงินและการนำส่งภาษีผ่านระบบการชำระเงินผ่านระบบ e-Payment
  3. e-PAYMENTเป็นระบบเชื่อมโยงการชำระเงินระหว่างภาครัฐกับเอกชน ครอบคลุมถึงการจ่ายเงินสวัสดิการต่างๆ ทั้งบุคลากรในภาครัฐและประชาชน เชื่อมต่อกับระบบMOF PRIVATE CLOUD จึงช่วยลดขั้นตอน ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อรองรับกับระบบ e-Payment ภาครัฐ

Comment

สมาคม INSDA กลไกสร้างสรรค์และถ่ายทอดระบบ NERS และ SCT แก่มวลมนุษยชาติ

Comment

สมาคม INSDA กลไกสร้างสรรค์และถ่ายทอดระบบ NERS และ SCT แก่มวลมนุษยชาติ

"สมาคม INSDA กลไกสร้างสรรค์และถ่ายทอดระบบ NERS และ SCT แก่มวลมนุษยชาติ"

....INSDA ย่อมาจาก ICT Network for Social Development Association หรือ สมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม

   สมาคมเครือข่าย ไอ ซี ที เพื่อการพัฒนาสังคม(INSDA) ถูกจัดตั้งขึ้นโดย ดร.สุรชัย ศรีสารคาม ซึ่งเป็นผู้คิดริเริ่ม ออกแบบ พัฒนา และขับเคลื่อนระบบการทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ(NERS)ของประเทศไทย อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญของประเทศในการพัฒนาประเทศสู่สังคมดิจิตอล(GDS)ซึ่งจะมีผลให้เกิดการพัฒนาสังคมทั้งภาครัฐและเอกชนแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นและสร้างสรรสังคมอุดมปัญญาเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่ง ดร.สุรชัย ศรีสารคาม ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทางความคิดนี้และมีผลงานปรากฏในดุษฎีนิพนธ์เรื่อง "การบริหารรัฐกิจยุคใหม่:ศึกษาการพัฒนาระบบการทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย"

INSDA ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2545 โดยรวบรวมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาNERSตลอดจนผู้ที่ทำงานและบริษัททางด้าน ICT มาเป็นสมาคมซึ่งเป็นองค์กรนิติบุคลในลักษณะ Social Enterprise โดยมีวัตถุและนโยบายหลัก6ประการต่อไปนี้
   1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบICTเพื่อการพัฒนาสังคมและนำไปสู่สันติสุขของมวลมนุษยชาติ
   2. ส่งเสริมการพัฒนาและขยายผลระบบNERSให้มีความสมบูรณ์และใช้ประโยชน์ในวงกว้างของสังคมไทย
   3. ส่งเสริมและพัฒนา ระบบการทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ(NERS)ก้าวสู่ วิทยาการบริหารจัดการประเทศอย่างชาญฉลาด(SCT) เพื่อสร้างสรรค์ประเทศเป็น ประเทศที่เติบโตอย่างยั่งยืน(SGC)ด้วยยุทธศาสตร์CI-SEEMสู่เป้าหมายสังคมดิจิตอลสีเขียว(GDS)
    4. ส่งเสริมและร่วมมือกันเพื่อเผยแพร่และขยายผลไปสู่ประเทศต่างๆโดยมุ่งหวังที่จะให้เกิดสันติภาพ และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมทั้งสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา ในหมู่ประชาคมโลกตลอดจนมวลมนุษยชาติในที่สุด
    5. ส่งเสริมการจัดทำการวิจัยและสัมนาด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับ ICT
    6. สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอินสดาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างสรรสังคมอุดมปัญญา

INSDA เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบ NERS และ SCT ร่วมกับอีก8องค์กรดังต่อไปนี้
     1.รัฐบาลไทย โดยสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
     2.ภาคเอกชนไทยที่ทำธุรกิจทางด้าน ICT
     3.รัฐบาลต่างประเทศ
     4.ภาคเอกชนต่างประเทศที่ทำธุรกิจด้าน ICT
     5.UNITED NATION (UN)
     6.ASEAN DEVELOPMENT BANK (ADB)
     7.WORLD BANK (WB)
     8.Social Enterprise (SE)อื่นๆ ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาให้แก่มวลมนุษยชาติ

ปัจจุบันINSDAมีที่ทำการตั้งอยู่ที่ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่อยู่ 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150. หมายเลขโทรศัพท์ 081-868-4656 WEBSITE www.insda-org.com

.......ปัจจุบัน ได้เป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลกัมพูชา เพื่อให้ความช่วยเหลือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบ NERS และก้าวสู่ระบบ SCT ต่อไปในที่สุด
        ทั้งนี้จะมุ่งเน้นในกลุ่มประเทศ AEC เป็นลำดับแรก และก้าวสู่ทุกประเทศใน UN ต่อไป......

"INSDA สร้างสรรค์เศรษฐกิจโลก คู่ขนานไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอุดมปัญญาให้แก่มวลมนุษยชาติ"..

Comment

โครงการจัดอบรมหลักสูตรบริหารจัดการภาครัฐด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

Comment

โครงการจัดอบรมหลักสูตรบริหารจัดการภาครัฐด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

มูลนิธิสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และสมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม หรือ INSDA ได้จัดโครงการจัดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

Comment

โครงการ Cyber Education Center (โครงการ CSR)

Comment

โครงการ Cyber Education Center (โครงการ CSR)

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 สมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม ได้ดำเนินการ Set-up ระบบห้องสมุดออนไลน์ พร้อมทั้งส่งมอบหนังสือ E-book

Comment

การประชุมร่วมระหว่าง สมาคม Insda กับ ADB Asian Development Bank

Comment

การประชุมร่วมระหว่าง สมาคม Insda กับ ADB Asian Development Bank

เมื่อวันที 26 มกราคมที่ผ่านมา สมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม (INSDA) และ Asian Development Bank (ADB) ได้ประชุมร่วมกันเพื่อหารือ ในหัวข้อ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ(NERS)ก้าวสู่ วิทยาการบริหารจัดการประเทศอย่างชาญฉลาด(SCT) เพื่อสร้างสรรประเทศเป็น ประเทศที่เติบโตอย่างยั่งยืน(SGC)ด้วยยุทธศาสตร์CI-SEEMสู่เป้าหมายสังคมดิจิตอลสีเขียว(GDS)
  โดยทั้งสองจะร่วมมือกันเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และขยายผลไปสู่ประเทศต่างๆโดยมุ่งหวังที่จะให้เกิดสันติภาพ และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมทั้งสร้างสรรสังคมอุดมปัญญา ในหมู่ประชาคมโลกตลอดจนมวลมนุษยชาติในที่สุด

Comment

INSDA จับมือร่วมกับ INFRD พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาครัฐ-เอกชนแบบบูรณาการ

Comment

INSDA จับมือร่วมกับ INFRD พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาครัฐ-เอกชนแบบบูรณาการ

สมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคมจับมือร่วมกับมูลนิธิสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาแห่งราชบัณฑิตยสภาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

Comment

Cyber Education center

Comment

Cyber Education center

สมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างโอกาสให้กับเด็กเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งความรู้ โดยดำเนินโครงการในรูปแบบ CSR เพื่อสร้างสำนึกในการตอบแทนสังคมให้กับบุคลากรของบริษัทฯ ทั้งนี้ทางสมาคมฯขออนุญาตเป็นสื่อกลางในการรวมปันน้ำใจจากทุกภาคส่วน 

Comment

KPIS จับมือ CAT ผุดระบบจัดการมาตรฐานการทำงานภาครัฐ

Comment

KPIS จับมือ CAT ผุดระบบจัดการมาตรฐานการทำงานภาครัฐ

 นายชัยยุทธ สันทนานุการ ที่ปรึกษาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมกับ นายเกียรติศักดิ์ กิตติธัญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคพิส จำกัด ลงนามในสัญญาความร่วมมือในการให้บริการ Cloud PPB (Planning Performance Budgeting) หรือ ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการ 

Comment