งานที่ปรึกษา NY-APP

Comment

งานที่ปรึกษา NY-APP

คือระบบติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงผ่านระบบที่เรียกว่า NY-App ซึ่งเป็นการรวม ระบบการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุม ได้แก่ ระบบ E-mail/SMS  ระบบ Skype/Call   ระบบ Web Conference   ระบบ Social Network  และระบบ Favorite Website เข้ารวมไว้ด้วยกันเพื่อให้การทำงานและการติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการใช้งาน

Comment

งานที่ปรึกษา  Smart Province

Comment

งานที่ปรึกษา Smart Province

โครงการจังหวัดอัจฉริยะ หรือ Smart Province คือ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาผนวกกับระบบบริหารจัดการข้อมูลของทุกภาคส่วนของจังหวัด เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการ สร้างการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด

Comment

งานที่ปรึกษา PPB

Comment

งานที่ปรึกษา PPB

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการในระยะ 5 ปีข้างหน้า ได้ทบทวน ปรับปรุงกลไก
การบริหารงานของรัฐให้เกิดประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว ความทันสมัย สอดคล้องกับสังคมยุคใหม่ เพื่อ
ยกระดับระบบราชการให้มีความเข้มแข็ง สามารถสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อการแข่งขันกับนานาประเทศ 

Comment

งานที่ปรึกษา 1 (eEDU)

Comment

งานที่ปรึกษา 1 (eEDU)

ระบบ e-education ของ Smart Province จะทำให้นักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้น สามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างเท่าเทียม เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถวัดผล ติดตามผล ตลอดจนวิเคราะห์หลักสูตร วางแผนการศึกษา และวางแผนด้านงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Comment

งานที่ปรึกษา 3 ระบบ IOC

Comment

งานที่ปรึกษา 3 ระบบ IOC

ศูนย์ข้อมูลและบริการชุมชน/หมู่บ้าน (ศขบ.) ระบบศูนย์ข้อมูลและบริการชุมชน/หมู่บ้าน หรือ ศขบ. เป็นเครื่องมือสำคัญของจังหวัดอัจฉริยะ หรือ Smart Province  ในการเชื่อมโยงหน่วยการปกครองที่เล็กที่สุดคือระดับหมู่บ้าน ไปสู่ระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด

Comment

งานที่ปรึกษา GIS

Comment

งานที่ปรึกษา GIS

ระบบ GIS ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) คือ กระบวนการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ (spatial data) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยการกำหนดข้อมูลเชิงบรรยายหรือข้อมูลคุณลักษณะ (attribute data) และสารสนเทศ เช่น ที่อยู่ บ้านเลขที่ ที่มีความสัมพันธ์กับตำแหน่งในเชิงพื้นที่ (spatial data) เช่น ตำแหน่งบ้าน ถนน แม่น้ำ เป็นต้น ในรูปของ ตารางข้อมูล และฐานข้อมูล

Comment