คือระบบติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงผ่านระบบที่เรียกว่า NY-App ซึ่งเป็นการรวม ระบบการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุม ได้แก่ ระบบ E-mail/SMS  ระบบ Skype/Call   ระบบ Web Conference   ระบบ Social Network  และระบบ Favorite Website เข้ารวมไว้ด้วยกันเพื่อให้การทำงานและการติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการใช้งาน

Comment