โครงการจังหวัดอัจฉริยะ หรือ Smart Province คือ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาผนวกกับระบบบริหารจัดการข้อมูลของทุกภาคส่วนของจังหวัด เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการ สร้างการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด

    โดยการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของทางราชการทั้งหมด ผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารในระบบ Lan  3G และ Wifi ที่จะครอบคลุมทั้งจังหวัด  ทำให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูล และนำไปใช้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งประสิทธิภาพในการสื่อสารและการจัดการข้อมูลนี้ จะมุ่งไปสู่เป้าหมายสำคัญ 2 ประการ คือ หนึ่ง การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสอง ทำให้ทั้งจังหวัดกลายเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

หลักการจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ

1. นำระบบการบริหารงานแบบบูรณาการเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมอุดมปัญญา

   (Integrated Quality of life and Wisdom Society Management)

2. กำหนดตัวชี้วัดเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาสู่คุณภาพชีวิต

    และสังคมอุดมปัญญาในระดับจังหวัดและประเทศ  (Key Performance Indicator)

3.นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ 

   เพื่อบรรลุตัวชี้วัดในการพัฒนา  (Information and Communication Technology)

Comment