โรงเรียนแม้ว่าในปัจจุบัน จะมีสถานศึกษาหลายแห่ง เริ่มนำระบบ e-education มาใช้งาน แต่โครงการ Smart Province จะเป็นการวางระบบ e-education ให้ครอบคลุมสถานศึกษาทุกแห่งภายในจังหวัด โดยโครงข่ายการสื่อสารและข้อมูล จะเชื่อมโยงกับ ระบบบริหารงานโรงเรียนแบบบูรณาการ

ซึ่งการดำเนินงานจะประกอบไปด้วยการจัดทำระบบต่างๆ ดังนี้

 1. ระบบบริหารจัดการโรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถานศึกษา
 2. ระบบทะเบียนนักเรียนและนักศึกษากลาง เชื่อมโยงกับระบบทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
 3. ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ 4 มิติ
 4. ระบบ Cyber Education Center และระบบ Thai Knowledge Management Center
 5. ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ทุกสาขาวิชา
 6. ระบบสนับสนุนการผลิตบุคลากรตามสาขาที่ขาดแคลน
 7. ระบบ e-libraly, e-book และ e-content น NY-Thailand
 8. จัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ ICT ภาคภาษาอังกฤษ
 9. จัดตั้งสถาบัน่ถายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการจังหวัดอัจฉริยะ
 10. จัดตั้งสถาบันการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการประเทศอัจฉริยะ
 11. จัดทำระบบ search engine ในชื่อ Thaiangle เพื่อค้นหาองค์ความรู้ของประเทศไทย

ระบบ e-education ของ Smart Province จะทำให้นักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้น สามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างเท่าเทียม เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถวัดผล ติดตามผล ตลอดจนวิเคราะห์หลักสูตร วางแผนการศึกษา และวางแผนด้านงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบ e-Education ของ Smart Province 
จะเป็นฐานรากของระบบการศึกษาแห่งอนาคต เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ
ก้าวไปสู่การเป็นสังคมอุดมปัญญา

Comment