การใช้บัตรประชาชนใบเดียวประโยชน์ของตัวระบบ ทั้งในภาครัฐ และประชาชน

  1. หน่วยงานราชการที่ให้บริการกับประชาชน  โดยเฉพาะที่ต้องมีรายการกรอกรายละเอียดของประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการ  จะให้บริการด้วยความรวดเร็ว ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ล่าสุด
  2. ลดความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูล 
  3. เพิ่มประสิทธิภาพ ของเจ้าหน้าที่ในการบริการของภาครัฐ  
  4. เพิ่มคุณค่าของบัตรประจำตัวประชาชน โดยสามารถนำมาใช้กับการให้บริการของภาครัฐอย่างแท้จริง
  5. หน่วยงานสามารถติดตั้งด้วยตนเองได้ง่าย ทำให้สามารถให้บริการด้วยความรวดเร็ว
  6. จังหวัดอัจฉริยะ เป็นต้นแบบในการนำบัตรประจำตัวประชาชน มาใช้กับทุกหน่วยงาน  ทุกระบบงานได้อย่างรวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องแก้ไขระบบโปรแกรมของหน่วยงานเดิมที่ใช้อยู่แล้ว เพื่อนำไปสู่การขยายผลในระดับทั่วประเทศต่อไป

Comment