ศูนย์ข้อมูลและบริการชุมชน/หมู่บ้าน (ศขบ.)
ระบบศูนย์ข้อมูลและบริการชุมชน/หมู่บ้าน หรือ ศขบ. เป็นเครื่องมือสำคัญของจังหวัดอัจฉริยะ หรือ Smart Province  ในการเชื่อมโยงหน่วยการปกครองที่เล็กที่สุดคือระดับหมู่บ้าน ไปสู่ระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด

ศูนย์ข้อมูลและบริการชุมชน/หมู่บ้าน นอกจากเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับภาคส่วนต่างๆ แล้ว ยังทำหน้าที่เสมือนตัวแทนของหน่วยงานอื่นๆ อีกด้วย อาทิ     

  • เป็นหน่วยเลือกตั้งและที่ประชุมประชาคม
  • เป็นที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน กองทุนสวัสดิการ กองทุนพัฒนาสตรี และกองทุนผู้สูงอายุ
  • เป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และ อสม.
  • เป็นหอกระจายข่าวและศูนย์ข่าวสารประจำหมู่บ้าน เป็นศูนย์ IOC ของชุมชน
  • เป็นศูนย์ให้บริการด้านการแจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่
  • เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ
  • เป็นศูนย์ประสานงานเพื่อการวางแผนแก้ปัญหาและพัฒนาหมู่บ้าน
  • อื่นๆ อีกมากมาย

ศูนย์ข้อมูลและบริการชุมชน/หมู่บ้าน นับเป็นนวัตกรรมเพื่อการกระจายอำนาจ การให้บริการ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่จะสนับสนุนการพัฒนาในทุกๆ ด้าน

Comment