เกียรติศักดิ์ กิตติธัญวงศ์

Comment

เกียรติศักดิ์ กิตติธัญวงศ์

เลขาสมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม

ที่ปรึกษาโครงการคลัง 4.0 กระทรวงการคลัง

"ระบบราชการในหน่วยงานทุกระดับจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้เป็นระบบราชการที่ทรงประสิทธิภาพ รวดเร็ว แม่นยำ โปร่งใส สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการของสังคมโลก ภูมิภาคและประชาชน ภาคเอกชน ตลอดจนหน่วยงานของรัฐ ในลักษณะที่ประหยัดและคาดหวังประสิทธิผลได้"

Comment

ชัยสิทธิ์ ภูวภิรมณ์ขวัญ

Comment

ชัยสิทธิ์ ภูวภิรมณ์ขวัญ

อดีตเลขาธิการสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า
อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปปร.2

"จากการศึกษาวิจัยพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ทำให้งานวิจัยนี้ขยายผลคลอบคลุมได้ตามแนวทางปฎิรูประบบราชการที่ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงระบบงานภาครัฐให้ทันสมัยเทียบเท่ามาตรฐานสากลจนสามารถประยุกต์เป็นระบบบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ"

Comment

ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์

Comment

ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์

ราชบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์

"มนุษย์เราอยู่กันเป็นสังคมใหญ่และจำเป็นต้องสื่อสารกันตลอดเวลา   ผู้บริหารต้องสื่อสารให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบว่าจะต้องทำอะไร  ส่วนผู้ใต้บังคับบัญชาก็ต้องสื่อสารให้ผู้บริหารทราบว่าได้ทำอะไรสำเร็จหรือไม่สำเร็จอย่างไร"

Comment

นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช

Comment

นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช

อดีตรองนายกรัฐมนตรี

"ประสบการณ์สาคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารมาปรับใช้ระบบราชการที่สมควรยกเป็น ตัวอย่างในที่นี้ คือ การนาระบบ Government Financial Management Information System (GFMIS) มา ปรับใช้ในระบบเบิกจ่ายเงินจากงบประมาณแผ่นดินของหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานทั่วประเทศ ให้อยู่ในระบบ Computer"

Comment

ดร. มนู อรดีดลเชษฐ์

Comment

ดร. มนู อรดีดลเชษฐ์

อดีตประธานฝ่ายเทคนิคมหาวิทยาลัยศรีปทุม

"โครงการนี้ ถือว่ามีคุณค่ามาก เพราะเป็นโครงการที่ต้องวิจัยและออกแบบกระบวนงาน (Business processes) ที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ ถ้าทำเสร็จสมบูรณ์ จะกลายเป็นบรรทัดฐานการทำงานของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ทั่วประเทศ"

Comment

สำราญ ฉัตรโท

Comment

สำราญ ฉัตรโท

รองกรรมผู้จัดการสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

ประเทศไทยในฐานะเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มก่อตั้งประชาคมอาเซียนได้กำหนดบทบาทไว้อย่างชัดเจนในนโยบายของรัฐบาลว่า “เพื่อนำประเทศไทยไปสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 อย่างสมบูรณ์โดยสร้างความพร้อม ความเข้มแข็ง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และการเมืองความมั่นคง”

Comment