จากความสำเร็จในก้าวแรกของโครงการ Smart Province หรือจังหวัดอฉริยะต้นแบบ จังหวัดนครนายก เป็นการพัฒนาให้การบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพ ถือต้นแบบการพัฒนาที่สำคัญ ที่สมควรเร่งรัดพลักดันให้เกิดการขยายผลสู่จังหวัดอื่นๆ ต่อไป 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จึงได้ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม (INSDA) จัดการประชุมทางวิชาการ “Believe Thailand 2015 Smart Country Technology” ในวันที่ 23 เมษายน 2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ท ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป เพื่อเผยแพร่ผลงานสำเร็จของต้นแบบจังหวัดอัจฉริยะ (Smart Province) ในแนวทางการบริหารงานคุณภาพและบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และการบริหารแบบบูรณาการระบบ MIS ของระบบราชการ ให้กับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาครัฐอื่นๆ เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของประเทศ สำหรับท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อร่วมประชุมได้แล้ววันนี้ ที่นี่  

Comment