ความเป็นมาของสมาคม INSDA หรือ สมาคมเครือข่าย ไอซีที เพื่อพัฒนาสังคม ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2548 เพื่อพัฒนาระบบและส่งเสริมความก้าวหน้า ด้านวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างประโยชน์เพื่อสังคม ภายใต้การนำของนายกสมาคม นายสุรชัย ศรีสารคาม อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และ อดีตปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้าน ไอซีที ฝ่ายข้าราชการประจำ ดำเนินการในรูปแบบสมาคม ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาใช้ และเพื่อการรวมตัวของกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับประเทศในการที่จะร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สากล ในรูปแบบสมาคม INSDA

Comment