1. พัฒนาและส่งเสริมระบบการปฏิบัติงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานในระดับสากล
  2. ช่วยสนับสนุนการบริหารงานและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามหลักความรู้ความสามารถ และหลักคุณธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่สมาชิก
  3. พิทักษ์ผลประโยชน์และรักษาสถานภาพของงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศในการสร้างประโยชน์เพื่อสังคม
  4. พัฒนาระบบและส่งเสริมความก้าวหน้าด้านวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้แก่สมาชิกและสังคม
  5. ช่วยเหลือและสนับสนุนสวัสดิการแก่สมาชิก และส่งเสริมความสามัคดีระหว่างสมาชิก
  6. ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
  7. ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
  8. เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน เผยแพร่ และถ่ายทอดเทคโนโลยีและสารสนเทศให้แก่สมาชิกและสังคม

Comment