รายละเอียดหลักสูตร

                 การพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ควบคู่กับการพัฒนาทักษะด้านการบริหาร ให้กับบุคลากรภาครัฐ ถือเป็นหนึ่งในวาระสำคัญของการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และการเตรียมความพร้อมด้านผู้ปฏิบัติงานในภาครัฐ ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการบริการแก่ประชาชน รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ต่อ “องค์กร ยุค 4.0” ที่นำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการทำงานของภาครัฐ และช่วยเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับประชาชนและเอกชน ผ่านเทคโนโลยีบนระบบ Cloud Computing ของภาครัฐ

                 หลักสูตรการบริหารภาครัฐ 4.0 จะนำเสนอการศึกษาแนวทางการพัฒนา นวัตกรรม “คลัง 4.0” หรือ Gov-Connect Platform ซึ่งประกอบด้วยระบบงาน 3 ดังนี้

ระบบ MOF PRIVATE CLOUDระบบการให้บริการสำหรับการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับ Enterprise  สำหรับการบริหารจัดการด้านงบประมาณ การจัดการด้านการพัสดุภาครัฐ (ซื้อ/จ้าง/ควบคุม)การจัดการด้านเงิน การจัดการด้านการบัญชี และการจัดการด้านบุคลากรภาครัฐ โดยทุกส่วนมุ่งเน้นเพื่อบูรณาการข้อมูล สำหรับสนับสนุนต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร ส่งผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพของภาครัฐ                                                                                                                            

 ระบบ BUSNIESS CONNECT (e-Vender): ระบบบริการเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมภาครัฐ กับเอกชนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับให้บริการในการทำธุรกรรมระหว่างภาครัฐ กับเอกชน เป็นระบบ Portal เชื่อมต่อกับระบบ MOF PRIVATE CLOUD ช่วยลดขั้นตอน ลดต้นทุนของผู้ประกอบการในการทำ ธุรกรรมกับภาครัฐ และการพัฒนาระบบข้อมูลด้านภาษีอากร ในการจัดทำ และนำส่งข้อมูลภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ผ่านระบบการชำระเงินผ่านระบบ e-Payment

ระบบ PAYMENT GATEWAY: ระบบบริการการรับ-จ่ายเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือระบบบริการการชำระเงินภาครัฐ สำหรับให้บริการการจ่ายเงิน และการรับเงินจากภาครัฐ กับเอกชน ที่ครอบคลุมถึงการจ่ายสวัสดิการต่างๆ ทั้งบุคลากรในภาครัฐ และประชาชน เชื่อมต่อกับระบบ MOF PRIVATECLOUD และ BUSNIESS CONNECT ช่วยลดขั้นตอนลดต้นทุนของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน

30762675_10211866255599478_6513175332944609280_n.jpg

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ฝ่ายฝึกอบรมสมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม
240/3 ชั้น 1, อาคารอโยธยา ทาวเวอร์ ซอยรัชดาภิเษก 18, ถนนรัชดําภิเษก แขวงห้วยขวาง, เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10310

โทร : 061-480-9122  LIND : insda-academy
E-mail : INSDA.org@gmail.com